ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် သင်တန်းကျောင်း (UMFCCI Training Institute)

 

အသင်းချုပ်သည် အသင်းသားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အသင်းဝင်များ၊ အသင်းချုပ် အသင်းဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပသင်တန်းသားများအား ပညာဗဟုသုတတိုးပွား၍  လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ၊ညီနောင်အသင်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်ရေး ကို ထောက်ကူပေးနိုင်ရန်နှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ လူသားအရင်းအနှီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ပညာတော်သင်များ ပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂ဝဝဝခုနစ်မှစတင်၍   UMFCCI Training Institute ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် (၃)ကြိမ်ခန့် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသည်။

1. Basic Sales & Marketing Course 

2. Business Consulting Service Provider Course 
3. Business English Course (Beginner)
4. Business English Course (Intermediate)
5. Business Management Course
6. Business Research Methodology Course (Basic Level)
7. Financial Management Course (Basic Level) 
8. General Management Course (Basic Level) 
9. Human Resource Management Course (Advanced Level) 
10. Human Resource Management Course (Basic Level) 
11. International Trade Course (Practical Approach)
12. Logistic & Supply Chain Management Course (Basic Level) 
13. Office Management Course 
Back