တုံ့ပြန်မှု


ပုံမှန်ဖိုင်များအတွက် တင်မည်ဆိုပါလျှင် ဓါတ်ပုံဆိုဒ်ကို (220 * 150) အနည်းဆုံးရွေးချယ်၍ တင်ပေးရပါမည်။ (Max size:2MB)
CAPTCHA IMAGE
To confirm all forms are filled by the applier itself enter same words in image!

Ekaya Keyboard

UMFCCI မှ လူကြီးမင်းပေးပို့လိုက်သော အကြံပြုစာအား လက်ခံရရှိကြောင်း အသိပေးပြန်ကြားစာကို လူကြီးမင်း၏ အီးမေးလ်ထဲတွင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
Inbox ထဲတွင် မတွေ့ရှိပါက Spam ထဲတွင် ၀င်ရောက် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။