ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား မူဝါဒေရးရာအၾကံျပဳျခင္း 

 

ေရွရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွသည္ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမင့္တက္လာေစေရး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးစသည့္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားအား ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေရွးရႈသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္  Macro စီးပြားေရး မူ၀ါဒအျမင္ႏွင့္ လက္ေတြ႕စီးပြားေရးနယ္ပယ္တို႔အၾကား ကြာဟခ်က္မ်ားမရွိပဲ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္ေစေရးအတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကံျပဳတင္ျပေပးပါသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနမ်ားက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္လည္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သည္  ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ရပ္အားဖန္တီးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။

 

ထို႔သို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္  အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ အသင္းဝင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားထံမွ ကနဦး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အေျခခံကာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေလ့လာခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္၍လည္း ရရွိလာသည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အၾကံျပဳတင္ျပပါသည္။

 

ထို႔သို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္တစ္ရပ္ဖန္တီးႏိုင္ေရးမွသည္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိုေရွးရႈ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒေရးရာအၾကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အစဥ္အျမဲၾကိဳဆိုဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။

 

မူဝါဒေရးရာက႑ရပ္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိမ်ားက ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္းဆက္သြယ္ေပးပို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

Back