အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာနဝန်ဆောင်မှုများ

                     *****

EODဌာနအားUMFCCIမှ မိမိညီနောင်အသင်းများနှင့်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ကူညီထောက်ပံံ့နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီးထိရောက်မှုရှိသော EOD အားဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်ရန် သုတေသနပြုကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။ယခုအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်ကျွနု်ပ်တို့ UMFCCI၏EOD ဌာနကိုအရည်အချင်းရှိသောကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းသစ်များကိုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်


EODဌာနမှ ပေးအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
•    အလုပ်သမားရေးရာနှင့် အလုပ်သမားဥပေဒဆိုင်ရာသင်တန်းများ
•    အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
•    အငြင်းပွားမှုအများတွက် နေရာအရောက် ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းများ
•    အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် စံနှုန်များအားလေးစားလိုက်နာမှု အဆင့်စစ်ဆေးခြင်းများ
အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာနဝန်ဆောင်မှုများ


EODဌာနအားUMFCCIမှ မိမိညီနောင်အသင်းများနှင့်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်များအတွက်ကူညီထောက်ပံံ့နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီးထိရောက်မှုရှိသော EOD အားဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်ရန် သုတေသနပြုကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။ယခုအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန်ကျွနု်ပ်တို့ UMFCCI၏EOD ဌာနကိုအရည်အချင်းရှိသောကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းသစ်များကိုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်


EODဌာနမှ ပေးအပ်နေသော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
•    အလုပ်သမားရေးရာနှင့် အလုပ်သမားဥပေဒဆိုင်ရာသင်တန်းများ
•    အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ
•    အငြင်းပွားမှုအများတွက် နေရာအရောက် ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်းများ
•    အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့် စံနှုန်များအားလေးစားလိုက်နာမှု အဆင့်စစ်ဆေးခြင်းများ
၁၂ လစာအတွက်အထူးလျှောဈေးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။


အလုပ်သမား၅၀ ထိရှိသောစက်ရုံ                           ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်
အလုပ်သမား၅၁ယောက်မှ၂၅၀ထိရှိသောစက်ရုံ      ၂၅၀၀၀၀ကျပ်
အလုပ်သမား၂၅၁ယောက်မှ၅၀၀ထိရှိသောစက်ရုံ     ၄၀၀၀၀၀ကျပ်
အလုပ်သမား၅၀၀အထက်ရှိသောစက်ရုံ                   ၅၀၀၀၀၀ကျပ်


ယခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ
EOD ဌာန ၊UMFCCI ရုံးချုပ်
အမှတ် ၂၉၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ုကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်  ၀၁ ၂၃၀၂၄၈၄, ၀၁ ၂၃၁၄၃၄၄-၄၉ ( Ext : ၁၂၄)
အီးမေးလ် : employerservices.umfcci@gmail.com

Back