မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်၏ လုပ်ငန်း‌ဆောင်ရွက်မှုများ

 

ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်‌အောက်ရှိ မြန်မာစီးပွား‌ရေးဖိုရမ် (MBF) ကို မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ် (Myanmar Business Initiative) အဖြစ်အမည် ‌ပြောင်းလဲ၍  လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကိုလည်း (၁၂) ခုအထိတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်သည် မြန်မာနို်င်ငံတွင်း စီးပွား‌ရေးလုပ်ကိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထား‌သော နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား စီးပွား‌ရေး လုပ်ငန်းများ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု‌သော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်းများအချင်းချင်း အပြန်အလှန်‌ဆွေး‌နွေးမှုမှ ရရှိလာ‌သော ရလဒ်များကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ နှင့် အစိုးရကဏ္ဍတို့ အပြန်အလှန်‌ ဆွေး‌နွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားစီးပွား‌ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီကာ ‌ကောင်းမွန်‌သော စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်‌ကောင်းများ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဆက်သွယ်‌ရေး နှင့် ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်‌စေပြီး၊ နိုင်ငံ‌တော် စီးပွား‌ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်  လာ‌စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။  

မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်၏ အဓိက‌ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ  ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရှိ လုပ်ငန်းများ၏ အသံနှင့် ဆန္ဒကို နား‌ထောင်ရန်၊ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ တင်ပြလာ‌သော စီးပွား‌ရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကို ‌လေ့လာသုံးသပ်၍ ‌ဖြေရှင်းရန်အတွက် အကြံပြုချက်များ ‌ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ ယင်းအကြံပြုချက် များကို သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ပြ၍ အ‌ကောင်အထည်‌ဖော်ရန် နည်းလမ်းများအား ပူး‌ပေါင်း‌ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်စုံစမ်းခြင်းပြု၍ လက်‌တွေ့ထိ‌ရောက်‌သော ပြုပြင်‌ပြောင်းလဲမှုများ ရရှိ‌အောင် ‌ဆောင်ရွက်ရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။ 

မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များမှ တင်ပြ‌သော ကိစ္စရပ်များကို (၁) ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦး‌ဆောင်‌သော လစဉ်ကျင်းပသည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေး အစည်းအ‌ဝေးများ ၊ (၂) ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်‌ရေးဖိုရမ် (B4B Insight Forum)၊ (၃) ကုန်သွယ်မှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အား‌ပေးမြှင့်တင်‌ရေး လုပ်ငန်း‌ကော်မတီ တို့တွင် အလျင်းသင့်သလို တင်ပြ ‌ဖြေရှင်း‌ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။

မြန်မာစီးပွား‌ရေးအင်နီရှီတစ်၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂) ခုမှာ  ‌အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Industrial Working Group

၂။ ကုန်သွယ်‌ရေး နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့  - Trade and Investment Working Group

၃။ လယ်ယာ၊သားငါး၊သစ်‌တော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Agriculture, Livestock and Forestry Working Group

၄။ သဘာဝသယံဇာတ လုပ်ငန်းအဖွဲ့         - Natural Resources Working Group

၅။ လျှပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Electricity and Energy Working Group

၆။ ဟိုတယ် နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Hotel and Tourism Working Group

၇။ အ‌ခြေခံအ‌ဆောက်အအုံ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Infrastructure Working Group

၈။ ကုန်စည်သယ်ယူပို့‌ဆောင်‌ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Transport and Logistics Working Group

၉။ ပညာ‌ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Education Working Group

၁၀။ ကျန်းမာ‌ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Health Working Group

၁၁။ ဆက်သွယ်‌ရေး၊ သတင်း နှင့် နည်းပညာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့- ICT & Communication Working Group

၁၂။ ဥပ‌ဒေ‌ရေးရာ နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ - Legal and Regulatory  Working Group

Back